Logo

top4.jpg

slogan

Vzdělávací programy
    a kurzy

Hledání

Breadcrumbs

Zákonné a odborné kurzy a ochrana zdraví při práci

ZÁKONNÉ A ODBORNÉ KURZY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • Kurz BOZP pro vedoucí pracovníky
 • Kurz BOZP pro zaměstnance

POŽÁRNÍ OCHRANA

Školení o požární ochraně podle § 16 zákona o požární ochraně a § 15 vyhl. č. 21/96 Sb. obsahuje seznámení:

 • s organizací a zajištěním PO a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO,
 • s požárním nebezpečím při činnostech a v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím a opatřeními ze schváleného posouzení požárního nebezpečí,
 • s dokumentací PO,
 • se zvláštními požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru,
 • s požadavky PO při výkonu požárně nebezpečných činností,
 • zajištěním PO v době pracovního klidu nebo v době sníženého provozu,
 • s druhy a použitím požární techniky ( hasící přístroje, hydranty) a se zacházením s nimi včetně praktické ukázky.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE

 • BOZP na služební cestě
 • předpisy pro provoz vozidla
 • přebírání vozidla
 • evidence provozu
 • bezpečnostní předpisy
 • ústní přezkoušení

VYHLÁŠKA „50“

 • všeobecné a bezpečnostní předpisy státního odborného dozoru, zákoník
 • bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízení
 • obsluha a práce na el. zařízení dle nové ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2 nahrazující ČSN 34 3100. Řada podstatných změn oproti našim dosavadním zvyklostem.
 • elektrická instalace budov
 • zajištění bezpečnosti
 • opakování předpisů, diskuse, praktické ukázky měření a zkoušení v elektrotechnice

KURZ PRVNÍ POMOCI

 • Postup na místě nehody
 • Úkony život zachraňující
 • Závažná poranění
 • Neúrazové urgentní stavy
 • Otravy

NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI

 • školení zaměstnanců v oblasti zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích

PRÁVNÍ MINIMUM - SOUHRN

 • Právní systém ČR
 • Základy pracovního práva – vznik, změna a zánik pracovního poměru, pracovní smlouva, odpovědnost podle zákoníku práce
 • Základy občanského práva - právní subjektivita, právní úkony, promlčení, závazkové právo,nájemní smlouvy
 • Základy obchodního práva - typy smluv a uzavírání smluv, porušení smluvních povinností
 • Občanský soudí řád - pravomoc a příslušnost soudů, náležitosti žaloby, exekuce
 • Zákoník práce - zákaz diskriminace, hmotné zabezpečení
 • Ochrana osobních údajů - základní pojmy, práva a povinnosti správce a zpracovatele

ŘEŠENÍ OBCHODNÍCH SPORŮ

 • Jak předejít obchodnímu sporu – kvalitní smlouva a řádné zajištění závazků
 • Obchodní spor – stanovení vhodného postupu, posouzení právních a ekonomických dopadů.
 • Řešení obchodního sporu - dohoda o narovnání, uzavření smíru,notářský zápis
 • Soudní vymáhání pohledávek – uplatnění dlužné pohledávky v soudním řízení (žaloba, návrh na vydání platebního rozkazu a elektronického platebního rozkazu), průběh soudního řízení (rozsudek, platební rozkaz, opravné prostředky), promlčení a prekluze práva, výkon rozhodnutí, exekuce, insolvenční řízení
 • Problematika rozhodčího řízení – výhody a nevýhody rozhodčího řízení, jeho průběh, podmínky pro jeho konání, možnosti zrušení rozhodčího nálezu.
 • Řešení nedobytné pohledávky – postoupení pohledávky, přikázání pohledávky, započtení pohledávky, kapitalizace pohledávky.